AMD EPYC MILAN Server

R272- Z30
EPYC™ - 7313
R272- Z30
EPYC™ - 7713
R282- Z90
EPYC™ - 7763
R152- Z31
EPYC™ - 7313
R152- Z31
EPYC™ - 7713
R152- Z30
EPYC™ - 7313
R152- Z30
EPYC™ - 7713
R152- Z31
EPYC™ - 7313